Projecte

El projecte BOHEALTH té com a objectiu reduir l’impacte ambiental associat al sector sanitari, facilitant el procés de presa de decisions en la gestió a partir de:


•    Mostrar l’impacte ambiental i econòmic dels diferents aspectes ambientals associats a l’organització considerant el cicle de vida.

•    Identificar els indicadors clau i les unitats funcionals per fer el seguiment i control dels aspectes ambientals i econòmics.

•    Identificar les millors tècniques disponibles (MTD) pel sector sanitari.

•    Suport a la definició dels “Plans d’Acció Sostenible” per a ser aplicats al sector sanitari.

•    Permetre una clara i quantificada comparació entre la situació inicial i la millorada.
 

 

Accions

•    Definició dels “indicadors clau” més idonis.

S’identificaran els indicadors clau de comportament més idonis. Un enfocament integral, a partir de la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i de Cost de Cicle de Vida (CCV), s’utilitzarà per considerar el cicle de vida complet de l’activitat, des de l’extracció de la matèria prima fins a la deposició de residus. Aquest enfocament global garantirà la identificació dels impactes ambientals i econòmics rellevants en l’activitat.

Estat: acabat. Els indicadors s'han identificat analitzant l'impacte mediambiental del centre sanitari i tenint en compte els valors econòmics. Els resultats d'aquesta acció preparatòria, proporcionen informació útil per a les altres accions del projecte. Els resultats es recullen en l'Informe sobre KEPIS proposats i unitat funcional (document intern).•    Anàlisi de les Millors Tècniques Disponibles i Millors Pràctiques.

Les ja existents Guies d’Ecodisseny, Millors Tècniques Disponibles (MTD) i les Millors Pràctiques que es puguin aplicar al sector sanitari seran analitzades des del punt de vista tècnic, econòmic, social i ambiental. Tota la informació obtinguda serà recopilada en unes fitxes descriptives.

Estat: acabat. S'han identificat i descrit 50 millors tecnologies disponibles i les millors pràctiques que el sector de la salut pot aplicar per millorar el seu comportament ambiental. Aquesta informació es recull en una guia que descriu clarament la seva aplicació i els seus beneficis (veure INFORME SOBRE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES I MILLORS PRÀCTIQUES)•    Procés de presa de decisions pel Centres Sanitaris.

Un pràctic i personalitzat procés de presa de decisions, serà desenvolupat per donar suport en la gestió a l’hora de definir “Plans d’Acció Sostenible”que millor s’adaptin a les necessitats del centre. El procés de presa de decisions estarà basat en la perspectiva de cicle de vida.

Estat: acabat. S'ha desenvolupat un procés de presa de decisions a mida basat en l'enfocament PDCA. Primer , s'ha definit la metodologia per a assignar els aspectes ambientals globals (per exemple: energia i consum d'aigua, generació de residus, etc ...) a cada secció del centre de salut (per exemple: quiròfans, etc ...) i al tipus de consum (per exemple: sistema de climatització, il•luminació, equips, etc ...). Posteriorment, aquests aspectes ambientals s'han prioritzat (utilitzant l'enfocament ISO 14001) i les millors tecnologies disponibles han estat prioritzades usant criteris ambientals i econòmics. El procés proposat va acabar amb la definició dels plans d'acció i el seu seguiment.•    Aplicació web integrada per a donar suport al procés de presa de decisions.

Una aplicació web serà desenvolupada per tal de facilitar la presa de decisions sobre la gestió ambiental del centre sanitari considerant els aspectes econòmics.

Estat: acabat. S'ha desenvolupat la versió alfa i beta de l'aplicació web, basant-se en el procés de presa de decisions definit en la tasca anterior. La versió final demo es troba disponible a http://bohealth.simpple.com.•    Implantació en dos centres sanitaris.

L’objectiu d’aquesta acció és implantar l’estratègia proposada i l’eina desenvolupada a dos Centres de Salut pertanyents a la FHSPST. Els dos centres sanitaris seleccionats són el Centre de Llevant i l'Hospital de Vendrell.

Estat: Acabat. S’han identificat els fluxos més rellevants en els dos centres sanitaris identificats. També, s’ha recopilat la informació per poder fer l’implantació de l’aplicació web. Finalment s’han identificat les MTDs més viables.•    Definició i implantació dels “Plans D’Acció Sostenible”.

El Pla D’Acció Sostenible més apropiat es definirà i s’aplicarà per tal de conduir a la reducció de l’impacte de l’activitat dels centres sanitaris analitzats.

Estat: Acabat. Els Plans d'Acció sostenible s'han definint per als dos centres sanitaris seleccionats. Aquests plans han estat implementats en dos casos d'estudi: Hospital del Vendrell and Hospital de Llevant. Després cadascuna de les accions ha estat implementada en cada cas d'estudi.•    Seguiment de l’impacte del projecte després de la Implementació dels “Plans d’Acció Sostenible”.

L’objectiu d’aquesta acció és fer el seguiment de l’impacte del projecte sobre els aspectes ambientals que consideren els “Plans d’Acció Sostenible”.

Estat: Acabat. L'escenari base (abans de la implantació del Projecte) ha estat descrita. A continuació el comportament ambiental dels dos centres sanitaris ha estat descrit i quantificat. Finalment la millora assolida per a cada acció ha estat quantificada.•    Avaluació del impacte socioeconòmic del projecte.

S’avaluarà l’impacte socioeconòmic assolit pel projecte després de la implantació de l’estratègia proposada i associada als Plans d’Acció Sostenible.

Estat: Acabat. L'escenari base ha estat definit en base a aspectes socio-econòmics. També s'han identificat i definit els grups d'interès relacionats amb el projecte. Finalment l'impacte soci-econòmic del projecte ha estat analitzat i inclòs en el lliurable final.•    Accions de comunicació i disseminació.

Aquestes accions i els resultats són fonamentals per assolir els objectius del projecte i assegurar que els resultats són difusos, el màxim possible, per tal de garantir la replicació del projecte.

Estat: Acabat. S'han dut a terme diferents activitats de difusió: s'ha creat el fulletó del projecte, un panell informatiu, comunicats i butlletins de premsa; s'ha participat en fires i congressos; s'han celebrat trobades amb diferents centres de salut i s'ha pujat tota la informació relacionada amb el projecte a la web. Aquesta tasca és transversal i es desenvoluparà fins que acabi el projecte.

 

Socis

Login